Dữ liệu biên mục
Lê, Văn Giang
        Khoa học cơ bản thế kỷ XX đối với một số vấn đề lớn của triết học / Lê Văn Giang. - H. : Chính trị Quốc gia, 2000. - 259 tr. ; 19 cm.        ISBN
        
1. Triết học và khoa học -- Thế kỷ XX. -- btđcđtvkhth.2. Triết học tự nhiên -- Thế kỷ XX. -- btđcđtvkhth.3. Triết học duy tâm.4. Triết học duy vật.
I. Nhan đề

   :Y118.1

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)