Dữ liệu biên mục
        Tư duy sáng tạo và phương pháp nghiên cứu khoa học / Ngô Kiều Nhi ... [và những người khác]. - Hà Nội : Trí thức, 2012. - 246 tr.        
        
1. Khoa học tư duy.2. Nghiên cứu khoa học -- Phương pháp.
I. Ngô, Kiều Nhi, PGS-TS. II. Dương, Nguyên Vũ, GS-TS. III. Lưu, Nguyễn Nam Hải, TS. IV. Nguyễn, Đức Lộc, TS. V. Lê, Thị Nam Giang, ThS.

   :U215

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)