Dữ liệu biên mục
Lưu, Phóng Đồng
        Triết học phương Tây hiện đại. T.3 / Lưu Phóng Đồng ; Phạm Đình Cầu dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1994. - 356 tr. ; 19 cm.        
1. Triết học Phương Tây -- Chủ nghĩa Tôma.2. Triết học Phương Tây -- Chủ nghĩa nhân cách.3. Triết học Phương Tây -- Chủ nghĩa hiện sinh.4. Lịch sử triết học.5. Phương tây.
I. Phạm, Đình Cầu, dịch. II. Nhan đề

   :Y3(4)6

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)