Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Đăng Thục
        Thiền học Việt Nam / Nguyễn Đăng Thục. - Thuận Hóa : Nxb. Thuận Hóa, 1997. - 390 tr. ; 19 cm.        
1. Thiền học -- Việt Nam.2. Phật giáo -- Việt Nam.3. Đạo Phật -- Việt Nam.4. Thiền học.5. Việt Nam.
I. Nhan đề

   :X35(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)