Dữ liệu biên mục
Wiles, Jon
        Xây dựng chương trình học : hướng dẫn thực hành / Jon Wiles, Joseph Bondi ; Nguyễn Kim Dung dịch. - Xuất bản lần thứ sáu. - H. : Giáo Dục, 2005. - 486 tr. : ảnh ; 24 cm.        
        
1. Giáo dục -- Hoa Kỳ.2. Chương trình học.
I. Bondi, Josept. II. Nguyễn Kim Dung, TS. dịch. III. Nhan đề

Nhan đề khác: Curriculum development : a guide to practive

   :U424(7M5)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)