Dữ liệu biên mục
Trần, Đình Nghiêm, chủ biên
        Phác thảo chân dung văn hóa Việt Nam / Trần Đình Nghiêm, Trần Hoàn, Nguyễn Phúc Khánh chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 766 tr. .        
        
1. Việt Nam -- Văn minh và đời sống xã hội tập quán. -- btđcđtvkhth.2. Văn hóa hiện đại.3. Văn hóa truyền thống.4. Việt Nam.
I. Trần, Hoàn, chủ biên. II. Nguyễn, Phúc Khánh, chủ biên. III. Nhan đề

   :U114(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)