Dữ liệu biên mục
Lê, Đức Bình
        Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt / Lê Đức Bình. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 384 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Xây dựng Đảng.
I. Nhan đề

   :R61(1)3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)