Dữ liệu biên mục
Bộ Y tế
        Hướng dẫn tổ chức hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tuyến xã phường / Bộ Y tế. - Hà Nội : [k.n.x.b], 2012. - 100 tr.
        Không có bản giấy
        
1. HIV/AIDS.2. Công tác xã hội.
I. Nhan đề

   :O55(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)