Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Đình Chiến
        Cẩm nang đồ gốm Việt Nam có minh văn thế kỷ XV - XIX = Handbook of Vietnamese ceramics with inscriptions from the fifteenth to nineteenth centuries / Nguyễn Đình Chiến. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 1996. - 240 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Đồ gốm -- Việt Nam -- Thế kỷ XV - XIX -- Sổ tay, hướng dẫn.2. Đồ gốm.
I. Nhan đề

Nhan đề khác: Handbook of Vietnamese ceramics with inscriptions from the fifteenth to nineteenth centuries

   :W125

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)