Dữ liệu biên mục
        Cẩm nang hướng dẫn du lịch / Nguyễn Bích San ... [và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2004. - 540 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Du lịch -- Cẩm nang.2. Hướng dẫn du lịch.
I. Nguyễn, Bích San, chủ biên. II. Lương, Chi Lan, biên soạn. III. Nguyễn, Cường Hiền, biên soạn. IV. Nguyễn, Thị Lâm, biên soạn.

   :Đ9(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)