Dữ liệu biên mục
        Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu : lưu hành nội bộ / Nguyễn An Tế biên soạn ; Đồng Thị Bích Thủy hiệu đính. - TP.Hồ Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 1996. - 157 tr.
        ĐTTS ghi: Khoa Công nghệ Thông tin. Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
        Không có bản giấy
        
1. Cơ sở dữ liệu -- Giáo trình.
I. Nguyễn, An Tế, biên soạn. II. Đồng, Thị Bích Thủy, hiệu đính.

   :F973.2

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)