Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Tấn Bình, chủ biên
        Quản trị tài chính ngắn hạn : tóm tắt cơ sở lý thuyết. Thực hành ứng dụng / Nguyễn Tấn Bình, Lê Minh Đức biên soạn. - Hà Nội : Thống kê, 2007. - 496 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Quản trị tài chính.2. Đầu tư .
I. Lê, Minh Đức, biên soạn. II. Nhan đề

   :Q261.2

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)