Dữ liệu biên mục
Đoàn, Thị Thu Hà, TS., chủ biên
        Giáo trình khoa học quản lý. T.2 / Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. - Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2002. - 457 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Khoa học quản lý.2. Management.3. Quản lý.
I. Nguyễn, Thị Ngọc Huyền, TS., chủ biên. II. Nhan đề

   :Q521

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)