Dữ liệu biên mục
Trần, Văn Mậu
        Cẩm nang hướng dẫn viên du lịch / Trần Văn Mậu. - In lần thứ nhất. - Hà Nội : Giáo dục, 2006. - 330 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Du lịch -- Cẩm nang.2. Hướng dẫn viên du lịch.
I. Nhan đề

   :U518.11

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)