Dữ liệu biên mục
        Trò chuyện về giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản : sách dành cho tuổi vị thành niên. - [k.đ.: k.n.x.b.], 2007. - 149 tr.
        Dự án giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
        Không có bản giấy
        
1. Giáo dục giới tính.2. Tâm lý học -- Trẻ vị thành niên.3. Tình dục.4. Sức khỏe sinh sản.
I. Trung tâm Giáo dục đạo đức công dân. Viện Khoa học Giáo dục. II. Bộ Công an. Trung tâm Dạy nghề Koto.

   :Y937.3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)