Dữ liệu biên mục
Hà, Thế Ngữ
        Giáo dục học. T.1 / Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt. - Hà Nội : Giáo dục, 1987. - 256 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Giáo dục học .
I. Đặng, Vũ Hoạt. II. Nhan đề

   :U30

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)