Dữ liệu biên mục
Dương, Thị Liễu, PGS.TS
        Bài giảng văn hóa kinh doanh / Dương Thị Liễu chủ biên ; Nguyễn Hoàng Ánh ... [và những người khác] biên soạn. - In lần thứ 1. - Hà Nội : Đại học kinh tế Quốc Dân, 2008. - 433 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Văn hóa -- Kinh doanh.2. Văn hóa -- Triết lý.
I. Đỗ, Minh Cương. II. Nguyễn, Hoàng Ánh. III. Nguyễn, Thị Quỳnh Giang. IV. Nguyễn, Hoàng Hà. V. Đỗ, Hoài Linh. VI. Nguyễn, Thu Nga. VII. Phạm, Hương Thảo. VIII. Trần, Thị Nam Thắng. IX. Nhan đề

   :U112

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)