Dữ liệu biên mục
        Sổ tay người hiệu trưởng : trường phổ thông cơ sở / Trịnh Văn Ngân ... [và những người khác]. - Hà Nội : Giáo dục, 1982. - 84 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Cán bộ quản lý -- Hiệu trưởng.2. Trường phổ thông cơ sở.3. Sổ tay.
I. Trịnh, Văn Ngân. II. Vũ, Duy Thành. III. Mai Nhiệm. IV. Đặng Nhữ. V. Phùng Đệ.

   :U421.4z22

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)