Dữ liệu biên mục
Bưu Lịch
        Giai cấp xã hội. T.1, học thuyết Marx và Gurvitch / Bưu Lịch. - Sài Gòn : Ấn quán Văn học, 1967. - 100 tr. ; 19 cm.        
1. Gurvitch, Geores, -- 1894 - 1966 -- Tư tưởng.2. Marx, Karl Heinrich, -- 1818 - 1883 -- Tư tưởng.3. Học thuyết Mác-xít.4. Chủ nghĩa Mác - Lênin.
I. Nhan đề

   :A193n

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)