Dữ liệu biên mục
Robbins, Stephen P.
        Hành vi tổ chức = Organizational behavior / Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge ; FPT Polytechnic. - Hà Nội : Lao động Xã hội, Tinh Văn Media, 2012. - 658 p.
        Không có bản giấy
        
1. Hành vi tổ chức.2. Organizational behavior.
I. Judge, Timothy A. . II. FPT Polytechnic, dịch. III. Nhan đề

Nhan đề song song: Organizational behavior

   :Q521

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)