Dữ liệu biên mục
Triều Nguyên
        Khảo luận về tục ngữ người Việt / Triều Nguyên. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2010. - 398 tr. ; 21 cm.
        Dự án công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam
        
1. Văn học dân gian -- Tục ngữ -- Việt Nam.2. Tục ngữ -- Nghiên cứu -- Việt Nam.3. Văn học dân gian.
I. Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. II. Nhan đề

   :V3(1)-63

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)