Dữ liệu biên mục
Trịnh, Quốc Tuấn, GS.TS., chủ biên
        Giáo trình lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa : hệ cử nhân chính trị / Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Oánh chủ biên ; Phan Thanh Khôi ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 177 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Chủ nghĩa xã hội -- Lịch sử -- Giáo trình.
I. Nguyễn, Văn Oánh, TS., đồng chủ biên. II. Phan, Thanh Khôi, TS. III. Nguyễn, Đức Bách, PGS.TS. IV. Nguyễn, Quốc Phẩm, TS. V. Nhan đề

   :A841z73

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)