Dữ liệu biên mục
Trần, Từ
        Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc bộ / Trần Từ. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1984. - 164 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Văn hóa tổ chức.2. Văn hóa và xã hội.3. Bắc Bộ (Việt Nam) -- Đời sống xã hội và tập quán.4. Làng Việt cổ truyền.
I. Nhan đề

   :P3(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)