Dữ liệu biên mục
Ngô, Ngọc Thắng, TS., chủ biên
        Văn hóa bản làng truyền thống các dân tộc Thái, Mông vùng Tây Bắc Việt Nam / Ngô Ngọc Thắng chủ biên ; Lê Sỹ Giáo ... [và những người khác]. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2002. - 199 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Thái (Dân tộc Đông Nam Á) -- Văn hóa bản làng -- Việt Nam -- Tây Bắc.2. Mông (Dân tộc Việt Nam) -- Văn hóa bản làng -- Việt Nam -- Tây Bắc.3. Tây Bắc (Việt Nam) -- Đời sống phong tục và tập quán.4. Văn hóa.5. Bản làng.6. Dân tộc Thái.7. Dân tộc Mông.
I. Lê, Sỹ Giáo, PGS.TS. II. Hoàng, Nam, PGS.TS. III. Trần, Hữu Sơn, TS. IV. Nguyễn, Hữu Ngà, TS. V. Nhan đề

   :P52(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)