Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Xuân Thủy, TS.
        Quản trị dự án đầu tư / Nguyễn Xuân Thủy, Trần Việt Hoa, Nguyễn Việt Ánh. - Hà Nội : Thống kê, 2009. - 289 tr. ; 21 cm.        
1. Kinh tế thị trường -- Quản trị dự án đầu tư.2. Quản trị dự án .
I. Trần, Việt Hoa, ThS. . II. Nguyễn, Việt Ánh, ThS. . III. Nhan đề

   :Q521

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)