Dữ liệu biên mục
Vetrốp, N.I
        Phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh niên / N.I. Vetrốp ; Nguyễn Tất Viễn dịch. - Hà Nội : Pháp lý, 1986. - 229 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Thanh niên -- Chính sách nhà nước.2. Pháp luật -- Việt Nam.3. Giáo dục thanh niên.
I. Nguyễn, Tất Viễn, dịch. II. Nhan đề

   :S638.3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)