Dữ liệu biên mục
McGraw, Phil
        Gia đình trên hết = Family first : kế hoạch từng bước tạo dựng một gia đình hoàn hảo / Phil McGraw ; Đỗ Thu Hà dịch. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2005. - 355 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Cha mẹ và con.2. Gia đình.
I. Đỗ, Thu Hà, dịch. II. Nhan đề

Nhan đề song song: Family first

   :U491

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)