Dữ liệu biên mục
Tơ-Ra-Pe-Dơ-Ni-Cốp, X. P
        Chủ nghĩa Lê-Nin và vấn đề ruộng đất - nông dân. T.2 / X. P. Tơ-Ra-Pe-Dơ-Ni-Cốp. - Hà Nội : Sự thật, 1982. - 500 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Chủ nghĩa Lênin -- Kinh tế.2. Chủ nghĩa xã hội.3. Nông nghiệp.4. Nông dân.5. Liên Xô.6. Ruộng đất.
I. Nhan đề

Nhan đề khác: Chủ nghĩa Lê Nin và vấn đề ruộng đất - nông dân

   :A.c

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)