Dữ liệu biên mục
        Đất & người duyên hải miền Trung / Nhiều tác giả. - TP. Hồ Chí Minh : Tạp chí Xưa & Nay : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2004. - 533 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Miền trung (Việt Nam) -- Lịch sử.2. Đà Nẵng (Việt Nam) -- Lịch sử.3. Quảng Nam (Việt Nam) -- Lịch sử.4. Bình Định (Việt Nam) -- Lịch sử.5. Phú Yên (Việt Nam) -- Lịch sử.6. Khánh Hòa (Việt Nam) -- Lịch sử.7. Ninh Thuận (Việt Nam) -- Lịch sử.

Nhan đề ngoài bìa: Duyên hải miền Trung - Đất & người

   :P3(1T)0-9

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)