Dữ liệu biên mục
Gray, Colette
        Các lý thuyết học tập về trẻ em = Learning theories in childhood / Colette Gray, MacBlain ; Huệ Tân dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2014. - 332 tr.
        Không có bản giấy
        Nguyên bản : Learning theories in childhood
        
1. Giáo dục.2. Học tập.3. Phát triển trẻ em.
I. Huệ Tân, dịch. II. MacBlain. III. Nhan đề

Nhan đề song song: Learning theories in childhood

   :U41

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)