Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Quang Hòa
        Phóng viên và tòa soạn / Nguyễn Quang Hòa. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2002. - 193 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Phóng viên .2. Tòa soạn.3. Báo chí.
I. Nhan đề

Nhan đề ngoài bìa: Phóng viên & tòa soạn

   :U612.1

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)