Dữ liệu biên mục
        Bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế - xã hội của nó / Đặng Như Toàn, Nguyễn Quang Thái dịch. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1985. - 176 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Bảo vệ môi trường -- Quản lý.
I. Đặng, Như Toàn, dịch. II. Nguyễn, Quang Thái, dịch.

   :B1+Q04

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)