Dữ liệu biên mục
Lê, Văn Chưởng
        Đặc khảo hò Huế / Lê Văn Chưởng. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 1999. - 141 tr. ; 30 cm.        
1. Hò Huế -- Nghiên cứu.2. Dân ca Huế .
I. Nhan đề

   :W313(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)