Dữ liệu biên mục
Cù, Huy Đấu, chủ biên
        Quản lý chất thải rắn đô thị / Cù Huy Đấu chủ biên ; Trần Thị Hường. - Hà Nội : Xây dựng, 2009. - 267 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Quản lý chất thải rắn.2. Chất thải rắn.
I. Trần, Thị Hường. II. Nhan đề

   :B15

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)