Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thị Tình, TS
        Tính tích cực giảng dạy của giảng viên đại học : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tình. - Hà Nội : Từ điển Bách khoa, 2010. - 297 tr.        
        
1. Giảng viên đại học -- Hoạt động giảng dạy.2. Giáo dục đại học.3. Giảng dạy -- Thực trạng và phương pháp.
I. Nhan đề

   :U484.2

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)