Dữ liệu biên mục
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
        Kế hoạch chiến lược Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 : bản tóm tắt / Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. - TP. Hồ Chí Minh : [k.n.x.b.], 2010. - 59 tr. .        
        
1. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh -- Chiến lược phát triển.2. Giáo dục -- Chiến lược phát triển -- 2011-2015 -- Việt Nam.
I. Nhan đề

   :U34(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)