Dữ liệu biên mục
Huỳnh, Minh Hiền
        Lý thuyết và thực hành công tác xã hội / Huỳnh Minh Hiền. - Hà Nội : Thống kê, 2013. - 156 tr.
        ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
        Không có bản giấy
        
1. Công tác xã hội -- Lý thuyết.2. Công tác xã hội -- Thực hành.
I. Nhan đề

   :O55

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)