Dữ liệu biên mục
Lê, Thế Lạng, PGS., chủ biên
        Chính trị : dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp / Lê Thế Lạng chủ biên ; Ngô Đức Thịnh ... [và những người khác]. - Tái bản có bổ sung, sửa chữa. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 286 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Khoa học chính trị .2. Chính trị.
I. Ngô, Đức Thịnh, ThS. II. Nguyễn, Đình Trình, ThS. III. Đặng, Gia Định, ThS. IV. Ngô, Văn Lương, TS. V. Dương, Xuân Ngọc, PGS.TS. VI. Phạm, Xuân Mỹ, TS. VII. Nhan đề

   :R2(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)