Dữ liệu biên mục
Lê, Văn In, TS., chủ biên
        Nghiệp vụ thư ký giúp việc cho lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp / Lê Văn In chủ biên ; Nghiêm Kỳ Hồng, Nguyễn Văn Báu. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2012. - 208 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Thư ký doanh nghiệp -- Nghiệp vụ.2. Thư ký.3. Nghiệp vụ thư ký.4. Công tác văn phòng.
I. Nghiêm, Kỳ Hồng, TS. II. Nguyễn, Văn Báu, ThS. III. Nhan đề

   :Q212

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)