Dữ liệu biên mục
Phạm, Xuân Nam, GS.TS., chủ biên
        Quản lý sự phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng : sách tham khảo / Phạm Xuân Nam chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 273 tr. ; 21 cm.        
        
1. Chính sách nhân lực -- Việt Nam.2. Phát triển bền vững -- Việt Nam.3. Phát triển kinh tế -- Khía cạnh xã hội.4. Việt Nam -- Chính sách xã hội.5. Phát triển.6. Quản lý.7. Xã hội.
I. Nhan đề

   :O59(1)372

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)