Dữ liệu biên mục
Craven, Roy C
        Mỹ thuật Ấn Độ / Roy C. Craven ; Nguyễn Tuấn, Huỳnh Ngọc Trảng dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2005. - 304 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Điêu khắc -- Ấn Độ.2. Kiến trúc -- Ấn Độ.3. Mỹ thuật -- Ấn Độ.
I. Hùynh, Ngọc Trảng, dịch. II. Nguyễn, Tuấn, dịch. III. Nhan đề

   :W103(5An)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)