Dữ liệu biên mục
Thích Thanh Kiểm
        Lịch sử Phật giáo Trung Quốc / Thích Thanh Kiểm ; Thích Đức Nhuận đề tựa. - Saigon : Vạn Hạnh, 1963. - 316 tr.        
1. Phật giáo -- Lịch sử -- Trung Quốc.
I. Thích Đức Nhuận, đề tựa. II. Nhan đề

   :X35(5T4)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)