Dữ liệu biên mục
        Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo lịch sử văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam / Tăng Bình, Thu Huyền, Ái Phương sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Lao động, 2012. - 395 tr.        
1. Tôn giáo và luật pháp -- Việt Nam.2. Tự do tín ngưỡng -- Việt Nam.3. Việt Nam -- Đời sống tôn giáo và phong tục.
I. Tăng Bình, sưu tầm và tuyển chọn. II. Thu Huyền, sưu tầm và tuyển chọn. III. Ái Phương, sưu tầm và tuyển chọn.

   :S69(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)