Dữ liệu biên mục
Thu Linh
        Lễ hội truyền thống và hiện đại / Thu Linh, Đặng Văn Lung. - Hà Nội : Văn hóa, 1984. - 227 tr.        
1. Lễ hội -- Việt Nam.2. Lễ hội và nghi thức -- Việt Nam.3. Lễ hội -- Truyền thống -- Việt Nam.4. Lễ hội -- Hiện đại -- Việt Nam.5. Hội làng.
I. Đặng, Văn Lung. II. Nhan đề

   :P52(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)