Dữ liệu biên mục
        Đường vào thần học về tôn giáo / Nguyễn Thái Hợp. - [k.đ. : k.n.x.b.], 2004. - 175 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Đạo Kitô.2. Kitô giáo.3. Đạo Cơ đốc.4. Thiên Chúa.
I. Nguyễn, Thái Hợp, O.P.

   :X375

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)