Dữ liệu biên mục
Lê, Trí Viễn, chủ biên
        Cơ sở ngữ văn Hán Nôm. T.3, Văn bản và văn minh giải văn bản: Luận - Tự, Bạt - Bi - Minh - Hịch - Cáo, Chiêu, Biếu - Phú, Văn tế, Thi ca / Lê Trí Viễn chủ biên ; Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San, Đặng Chí Huyền. - Hà Nội : Giáo dục, 1986. - 252 tr.        
1. Ngữ văn -- Hán Nôm.2. Hán nôm học.3. Văn bản hán nôm.
I. Đặng, Đức Siêu. II. Nguyễn, Ngọc San. III. Đặng, Chí Huyền. IV. Nhan đề

   :V172.11-9

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)