Dữ liệu biên mục
Frensham, Ray
        Tự học viết kịch bản phim / Ray Frensham ; Trịnh Minh Phương dịch ; Vũ Minh Anh, Trần Phương Hoàng hiệu đính. - Hà Nội : Tri thức, 2011. - 563 tr.        
1. Kịch bản phim .2. Viết kịch bản.3. Nghệ thuật video.
I. Trịnh, Minh Phương, dịch. II. Vũ, Minh Anh, hiệu đính. III. Trần, Phương Hoàng, hiệu đính. IV. Nhan đề

   :W374.9

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)