Dữ liệu biên mục
Nguyễn Huy Quý
        Chiến tranh thế giới thứ hai / Nguyễn Huy Quý. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2005. - 214 tr. .        
        
1. Lịch sử Việt Nam -- Chiến tranh thế giới lần thứ 2.2. Việt Nam -- Lịch sử -- Chiến tranh thế giới lần thứ 2.3. Chiến tranh thế giới II.4. Lịch sử thế giới.
I. Nhan đề

   :P3(0)62

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)