Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Ngọc Thanh, PGS.TS., chủ biên
        Lịch sử kinh tế / Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 494 tr. ; 24 cm.
        ĐTTS ghi : Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học kinh tế. Bộ môn lịch sử tư tưởng kinh tế và lịch sử kinh tế
        Tài liệu tham khảo tr. 501-503
        
        
1. Lịch sử Kinh tế.2. Kinh tế thế gới -- Lịch sử.3. Việt Nam -- Điều kiện kinh tế.
I. Nhan đề

   :Q03(0)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)