Dữ liệu biên mục
Thompson, Kristin
        Lịch sử điện ảnh : dẫn luận. T.2 / Kristin Thompson, David Bordwell ; Trần Kim Chi ... [và những người khác] dịch. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007. - 601 tr. : ảnh ; 28 cm.        
        
1. Điện ảnh -- Lịch sử. -- btđcđtvkhth.2. Lịch sử điện ảnh.3. Điện ảnh Châu Âu.4. Điện ảnh thế giới.
I. Bordwell, David. II. Trần, Kim Chi, dịch. III. Đỗ, Thu Hà, dịch. IV. Đỗ, Thu Hiền, dịch. V. Nguyễn, Liên, dịch. VI. Nguyễn, Phương Liên, dịch. VII. Nguyễn, Kim Loan, dịch. VIII. Lê, Nguyên Long, dịch. IX. Trần, Thu Yến, dịch. X. Nhan đề

   :W373(0)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)